Allmänna villkor Mathleaks

Mathleaks användningsvillkor

Gäller från och med 25 september 2019

 1. Inledning
 2. Ändringar av Avtalen
 3. Premium och användning av Mathleaks
 4. Immateriella rättigheter
 5. Betalningar, uppsägning och ångerrätt
 6. Använd vår tjänst
 7. Tredjepartsapplikationer och Enheter
 8. Användargenererat innehåll
 9. Rättigheter du ger oss
 10. Användarriktlinjer
 11. Intrång och anmälan av Användarinnehåll
 12. Begränsningar i och ändringar av Tjänsten
 13. Forum¨
 14. Support
 15. Exportkontroll
 16. Avtalstid och uppsägning av Avtalen
 17. Garanti och friskrivning
 18. Begränsningar
 19. Tredje parts rättigheter
 20. Fullständigt avtal
 21. Ogiltighet och avstående från rättigheter och tolkning
 22. Överlåtelse
 23. Åtagande om skadeslöshet
 24. Tillämplig lag, obligatoriskt skiljeförfarande och forum
 25. Kontakta oss
 26. iTunes och App Store

Hej och välkommen till våra Användningsvillkor. De är viktiga och påverkar dina juridiska rättigheter, och du bör därför läsa dem noggrant. När du gjort detta kan du fortsätta dina matematikstudier och nå de resultat som du förväntar dig.

Tack för att du valt Mathleaks (”Mathleaks”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda Mathleaks-tjänsten, webbplats och programvaror (tillsammans kallade ”Mathleaks-tjänsten” eller bara ”Tjänsten”), eller ta del av något innehåll eller material som görs tillgängligt av Mathleaks via Tjänsten (”Innehållet”) ingår du ett bindande avtal med Mathleaks AB, organisationsnummer 556899-6994, Floragatan 12, 11431 Stockholm. Mathleaks-tjänsten inkluderar även Forum som beskrivs ytterligare i avsnittet Forum.

1. Inledning

Tack för att du valt Mathleaks (”Mathleaks”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda Mathleaks-tjänsten, inklusive alla associerade funktioner och egenskaper, webbplatser och användargränssnitt, samt innehåll och programvara som hör samman med våra tjänster (tillsammans hädanefter benämnda ”Mathleaks- tjänsten” eller ”Tjänsten”), eller ta del av något innehåll eller material som görs tillgängligt av Mathleaks via Tjänsten (”Innehållet”) ingår du ett bindande avtal med Mathleaks AB, organisationsnummer 556899-6994, Floragatan 12, 11431 Stockholm. Ditt avtal med oss innefattar dessa Villkor och eventuella ytterligare villkor som du godkänner, i enlighet med vad som anges i avsnittet 20 Fullständigt avtal nedan, annat än villkor med tredje part (benämns gemensamt ”Avtalen”). Avtalen innehåller villkor
avseende framtida ändringar av Avtalen, exportkontroll, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar, integritetsskydd, avstående från grupptalan, och tvistlösning genom skiljeförfarande i stället för domstol. Om du vill gå igenom villkoren i Avtalen kan du hitta den nu gällande versionen av Avtalen på Mathleaks webbplats. Du bekräftar att du läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av
dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) Avtalen, kan du inte använda Mathleaks-tjänsten eller ta del av något innehåll. För att kunna använda Mathleaks-tjänsten och få tillgång till Innehållet måste du ha befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under tillämplig lag, samt vara bosatt i ett land där Tjänsten är tillgänglig. Du lovar också
att all information som du skickar till Mathleaks i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det.

2. Ändringar av Avtalen

Från tid till annan kan vi komma att göra ändringar av Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av Avtalen kan du säga upp Avtalen genom att kontakta oss via support@mathleaks.se.

3.Premium och användning av Mathleaks

3.1 Våra tjänster och Premium

Mathleaks tillhandahåller både lösningar till uppgifter i de vanligast förekommande böckerna och eget e-läromedel (med teori, exempel på hur teorin ska tillämpas och uppgifter med tillhörande facit, ledtråd och lösning) i matematik på gymnasiet och i vissa länder i kurser i slutet av högstadiet och i början av universitet/högskolor.

Både Mathleaks lösningar till matteböckerna och e-läromedel kan användas mobilt. Mathleaks e-läromedel kan även användas på dator. Mathleaks-tjänsten är gratis förutom lösningar till svårare uppgifter vilka kräver abonnemang (”Betalt Abonnemang”). Det Betalda Abonnemanget benämns Premium (”Premium”). Du kan läsa mer om våra tjänster genom att besöka vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, avsluta eller på annat sätt korrigera våra erbjudna abonnemang och våra erbjudanden i enlighet med Villkoren. Våra tjänster säljs både till enskilda användare (”användare”, ”du”, ”dig”, ”din”) och till skolor som upphandlar Premium för ett flertal användare. Då skolor har olika omfattning och upplägg för sin upphandling av Premium, upprättas särskilda avtal för dessa upphandlingar.

3.2 Prova på- abonnemang

Från tid till annan kan vi, eller andra på vårt uppdrag, erbjuda prova på-varianter av Betalda abonnemang för en viss tid, utan krav på betalning eller till reducerat pris (ett ”Prova på-abonnemang”). Mathleaks förbehåller sig rätten att avgöra din rätt till ett Prova på-abonnemang och att upphäva eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den utsträckning som tillåts enligt lämplig lag. För vissa Prova på-abonnemang kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Prova på-abonnemanget. Genom att uppge sådana uppgifter accepterar du att vi automatiskt kan börja debitera dig för det Betalda Abonnemanget från och med den första dagen efter Prova på-abonnemangets upphörande, återkommande månatligen eller annat intervall som vi meddelar dig i
förväg. OM DU INTE VILL BETALA DENNA AVGIFT MÅSTE DU SÄGA UPP DET AKTUELLA BETALDA ABONNEMANGET INNAN UTGÅNGEN AV PROVA PÅ- ABONNEMANGET.

4. Immateriella rättigheter

Som beskrivs i avsnitt 6 Använda vår tjänst, ägs och hanteras Mathleaks-tjänsten och Innehållet av Mathleaks. Om inte annat uttryckligen anges av Mathleaks, är allt Innehåll, inklusive tidigare, nuvarande och framtida versioner, varumärken, servicemärken, firmanamn, logotyper, domännamn, käll- och objektkod, text, webbplatsdesign, logotyper, grafik, ikoner och bilder på bokomslag, samt val, montering och arrangemang
av dessa och “utseende och känsla” av Tjänsten, Innehåll som ägs, kontrolleras eller licensieras av Mathleaks. Innehållet är skyddat från obehörig användning, kopiering och spridning genom upphovsrätt, varumärke och andra lagar, regler, förordningar och fördrag. Alla rättigheter till bilder av böcker eller andra publikationer som ingår i Tjänsten förbehålls av upphovsrättsinnehavarna av sådant Innehåll. All obehörig användning av Innehållet är förbjudet. All obehörig användning av Innehållet som visas på Tjänsten kan kränka upphovsrätt, varumärke och andra tillämpliga lagar, regler, förordningar och fördrag och kan leda till straffrättsliga eller civila påföljder.

5. Betalningar och uppsägning

5.1 Fakturering

Ett Betalt Abonnemang, Premium, kan köpas från Mathleaks antingen (1) genom att i förväg betala en abonnemangsavgift på månadsbasis eller (2) genom förskottsbetalning som ger dig tillgång till Mathleaks-tjänsten under en viss tidsperiod (den “Förbetalda Perioden”). Då användningen av ett Betalt Abonnemang som regel påbörjas omedelbart efter det att köpet genomförts och då ett Betalt Abonnemang kan ha en
förhållandevis kort abonnemangsperiod, tillämpar vi inte ångerrätt.

5.2 Fakturering

Ditt Betalda Abonnemang pågår enligt den abonnemangsperiod du har valt oavsett om det sägs upp innan abonnemangsperioden löpt ut. Har ditt abonnemang inte sagts upp 24 timmar innan abonnemangsperioden löper ut, förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare en och samma abonnemangsperiod. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i innevarande abonnemangsperiod. Information om hur du säger upp ditt Betalda abonnemang såväl vid köp via oss eller en tredje part som under eller efter Prova på-abonnemanget, finns på vår hemsida under Support/Premium och koder. Om du för ditt Betalda Abonnemang avbryter din betalning eller säger upp ditt Betalda Abonnemang och/eller säger upp något av Avtalen före utgången av innevarande abonnemangsperiod, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss. Om du vill säga upp det Betalda Abonnemanget under Prova på-abonnemanget i enlighet med ovanstående villkor måste du meddela oss ditt beslut genom att skicka e-post till adressen som anges i avsnitt 25 (Kontakta oss). När vi behandlar eventuella återbetalningar, återbetalar vi belopp med hjälp av den metod du använde för betalning.

6. Använda vår tjänst

Mathleaks-tjänsten och Innehållet tillhör Mathleaks eller Mathleaks licensgivare. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Mathleaks-tjänsten och en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Innehållet för personliga, icke-kommersiella syften (”Licensen”). Denna Licens gäller tills den sägs upp av dig eller Mathleaks. Du lovar och accepterar att du använder Mathleaks-tjänsten och Innehållet för ditt personliga, icke-kommersiella syfte och att du inte kommer att vidareförmedla eller överföra Mathleaks-tjänsten eller Innehållet. Mathleaks programvara och Innehållet säljs eller överlåts inte till dig och Mathleaks och dess licensgivare behåller äganderätten till alla kopior av Mathleaks programvara och Innehåll även efter installationen på dina persondatorer, mobiltelefoner, surfplattor, bärbara enheter och/eller andra relevanta enheter (”Enheter”). Alla Mathleaks varumärken, servicemärken, firmanamn, logotyper, domännamn och alla andra delar av Mathleaks kännetecken (”Mathleaks Kännetecken”) tillhör enbart

Mathleaks eller dess licensgivare. Avtalen ger dig inte några rättigheter att använda något av Mathleaks Kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk. Du samtycker till att följa våra Användarriktlinjer och inte att använda Mathleaks- tjänsten, Innehållet eller någon del därav på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalen. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats dig i Avtalen ger Mathleaks dig ingen ägande- eller förfoganderätt till eller andra rättigheter till Mathleaks-tjänsten eller Innehållet.

7. Tredjepartsapplikationer och Enheter

Mathleaks-tjänsten är integrerad eller kan annars interagera med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter (”Tredjepartsapplikationer”) och med det Enheter från tredje part, för att göra Mathleaks-tjänsten tillgänglig för dig. Dessa Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa Tredjepartsapplikationer och
Enheter från tredje part styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du är införstådd med och accepterar att Mathleaks inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller Enhet från tredje part eller för någon transaktion som du eventuellt genomför med den som tillhandahåller sådana Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part, och Mathleaks garanterar inte heller kompatibiliteten eller den fortsatta kompatibiliteten för Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part med Mathleaks-tjänsten.

8. Användargenererat innehåll

Mathleaks-användare kan publicera, ladda upp och/eller bidra med (”posta”) innehåll till Tjänsten (som till exempel kan inkludera bilder, text, meddelanden, information, teori och uppgifter med lösningar, beskrivningar och sammanställningar och/eller andra typer av innehåll) (”Användarinnehåll”). För undvikande av missförstånd innefattar ”Användarinnehåll” sådant innehåll som publiceras på Forum och varje annan del av Mathleaks-tjänsten. Du lovar, med avseende på allt Användarinnehåll som du postar på Mathleaks, att (1) du har rätt att publicera sådant Användarinnehåll och (2) sådant Användarinnehåll, eller Mathleaks användning av sådant Användarinnehåll enligt Avtalen, inte bryter mot Avtalen eller andra rättigheter som anges i Användarriktlinjer, tillämplig lag eller immateriella rättigheter, publiceringsrätt, rätten till namn och bild i reklam, eller andra rättigheter tillhörande en tredje part, eller antyder att Mathleaks eller någon person skulle ha anknytning till eller stå bakom dig eller ditt Användarinnehåll, såvida du inte har fått ett uttryckligt, skriftligt samtycke från Mathleaks eller en sådan person. Mathleaks kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Användarinnehåll. I samtliga fall förbehåller sig Mathleaks rätten att ta bort eller inaktivera tillgång till något Användarinnehåll oavsett anledning, inklusive Användarinnehåll som enligt Mathleaks uppfattning bryter mot Avtalen. Mathleaks kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Vi har rätt att fritt ta bort eller inaktivera tillgång till Användarinnehåll och vi lovar inte att ta bort eller inaktivera tillgång till något specifikt Användarinnehåll.

Du är ensamt ansvarig för Användarinnehåll som du postar. Mathleaks ansvarar inte för Användarinnehåll och står inte heller bakom någon åsikt som finns i något Användarinnehåll. DU ACCEPERAR ATT OM NÅGON VÄCKER TALAN MOT MATHLEAKS RELATERAT TILL ANVÄNDARINNEHÅLL SOM DU HAR POSTAT, SKA DU ERSÄTTA OCH HÅLLA MATHLEAKS SKADESLÖST FRÅN ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH KOSTNADER AV ALLA SLAG (INKLUSIVE RIMLIGA KOSTNADER FÖR JURIDISKT OMBUD) SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV SÅDANT KRAV, I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAG.

9. Rättigheter du ger oss

Som ersättning för de rättigheter som beviljas dig under Avtalen ger du oss rätt att (1) låta Mathleaks-tjänsten använda processorn, bandbredden och lagringshårdvaran på din Enhet för att underlätta tillhandahållandet av Tjänsten, (2) skicka annonser och annan information till dig och (3) låta våra samarbetspartners göra detsamma. I varje del av Mathleaks-tjänsten kan Innehållet som du tar del av, inklusive dess urval och placering, påverkas av affärsmässiga överväganden, inklusive Mathleaks avtal med tredje parter. Du bekräftar att om du ger Mathleaks feedback, idéer eller förslag i samband med Mathleaks-tjänsten eller Innehåll (”Feedback”), är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att Mathleaks kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig. Feedback anses vara en typ av Användarinnehåll. Du ger Mathleaks en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, royaltyfri, evig (eller i jurisdiktioner där detta inte är tillåtet, för en period som motsvarar den tid som Avtalen gäller plus tjugo (20) år), oåterkallelig, fullt betald, global licens att använda, reproducera, tillgängliggöra för allmänheten (t.ex. framföra eller visa), publicera, översätta, modifiera, skapa andrahandsverk av, och distribuera allt ditt Användarinnehåll i samband med Tjänsten med användning av alla slags medier, såväl ensamt som i kombination med annat innehåll eller material på alla möjliga sätt och med alla möjliga medel, metoder eller teknologier, oavsett om de existerar idag eller uppkommer senare. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas häri behåller du äganderätten till alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Användarinnehållet. I förekommande fall och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, accepterar du även att du avstår från samtliga ”ideella rättigheter” eller motsvarande enligt tillämplig lag, såsom din rätt att identifieras som upphovsman till något Användarinnehåll, inklusive Feedback, och din rätt att invända mot kränkande användning av sådant Användarinnehåll.

10. Användarriktlinjer

Mathleaks respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Vi har etablerarat några grundregler som du behöver följa när du använder Tjänsten, för att se till att Mathleaks fortsätter att vara en trevlig tjänst för alla. Vänligen följ dessa regler och uppmuntra andra användare att göra detsamma. Följande aktiviteter är inte tillåtna, på någon som helst grund:

 • Att kopiera, vidareförmedla, reproducera, överföra eller visa för allmänheten, sända eller göra någon del av Mathleaks-tjänsten eller Innehållet tillgänglig för allmänheten, eller på annat sätt använda Mathleaks-tjänsten eller Innehållet på något sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Avtalen eller tillämplig lag, eller som annars gör intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätten) i Mathleaks-tjänsten eller Innehållet eller någon del av dessa,
 • att använda Mathleaks-tjänsten för att importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera på detta sätt,
 • att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera eller att skapa andrahandsverk baserat på Mathleaks-tjänsten, Innehållet eller någon del därav såvida detta inte är tillåtet enligt tillämplig lag,
 • att kringgå någon teknik som används av Mathleaks, dess licensgivare eller tredje part för att skydda Innehållet eller Tjänsten,
 • att sälja, hyra ut, underlicensiera eller leasa ut någon del av Mathleaks-tjänsten eller Innehållet,
 • att kringgå eventuella territoriella begränsningar som tillämpas av Mathleaks eller dess licensgivare,
 • att ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som finns i eller tillhandahålls via Mathleaks-tjänsten (innefattande då detta sker i syfte i att dölja eller ändra några indikationer avseende ägande eller källan till något innehåll),
 • att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord,
 • att använda ”crawlers” på Mathleaks-tjänsten eller annars använda automatiserade medel (inklusive s.k. bots, scrapers och spiders) för att samla in information från Mathleaks, eller
 • att sälja ett användarkonto eller annars acceptera ersättning, ekonomisk eller annan, för att påverka namnet eller innehållet på ett konto.

Vänligen respektera Mathleaks, ägarna av Innehållet och andra användare av Mathleaks-tjänsten. Delta inte i någon aktivitet, posta inte något Användarinnehåll och registrera och/eller använd inte ett användarnamn som utgör eller innehåller material som:

 • är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent,
 • är olagligt eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive men inte begränsat till kränkningar av immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter eller Mathleaks eller en tredje parts äganderätt,
 • innehåller ditt lösenord, avsiktligt innehåller någon annan användares lösenord eller tredje parts personuppgifter, eller är avsett att få tag på allmänna personuppgifter,
 • inkluderar skadligt innehåll som malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Tjänsten,
 • syftar till att trakassera eller mobba andra användare eller faktiskt gör det,
 • innebär att du utger dig för att vara eller har anknytning till en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande,
 • använder automatiska metoder för att på konstgjord väg främja innehåll,
 • innefattar överföring av oombedda massmejl eller andra former av spam, skräppost, kedjebrev eller liknande, inklusive genom Mathleaks inkorg,
 • innefattar kommersiella aktiviteter eller säljaktiviteter såsom reklam, kampanjer, tävlingar, utlottningar eller pyramidspel, som inte uttryckligen är godkända av Mathleaks,
 • länkar till, refererar till eller på annat sätt marknadsför kommersiella produkter eller tjänster, annat med Mathleaks uttryckliga godkännande,
 • stör eller på annat sätt negativt påverkar Mathleaks-tjänsten eller annars manipulerar, gör intrång eller försöker sondera, skanna eller testa för sårbarheteter i Mathleaks säkerhetskomponenteter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Tjänsten, Innehållet eller någon del därav, eller
 • står i strid med Avtalen enligt Mathleaks bedömning.

Du bekräftar och godkänner att om du postar sådant Användarinnehåll kan vi med omedelbar verkan komma att avsluta eller stänga ner ditt Mathleaks-konto. Du godkänner även att Mathleaks efter eget gottfinnande kan komma att återta ditt användarnamn. Var noggrann med att göra genomtänkta val när du använder Mathleaks-tjänsten och när du delar information i Tjänsten. Mathleaks-tjänsten inkluderar interaktiva funktioner, inklusive möjligheten att posta Användarinnehåll, dela innehåll och göra viss information om dig allmänt tillgänglig. Kom ihåg att information som du har delat eller som är allmänt tillgänglig kan komma att användas och delas vidare av andra användare på Mathleaks eller på webben, så använd Mathleaks försiktigt och var uppmärksam på dina kontoinställningar.Mathleaks har inget ansvar för dina val att posta material på Tjänsten.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt användarnamn och lösenord på Tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, vänligen meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.

11. Intrång och anmälan av Användarinnehåll

Mathleaks respekterar de rättigheter som innehas av ägare till immateriella rättigheter. Om du tror att något Innehåll gör intrång i dina immateriella rättigheter eller andra rättigheter, meddela oss via support@mathleaks.se. Om en upphovsrättsinnehavare meddelar Mathleaks att något Innehåll gör upphovsintrång, kan Mathleaks fritt väja att ta bort sådant Innehåll utan att först meddela användaren eller annan part som tillhandahållit eller postat Innehållet. Om sådan användare eller annan part anser att innehållet inte gör intrång, kan denne under vissa förutsättningar skicka en motanmälan till Mathleaks med en begäran att återställa det borttagna innehållet vilket Mathleaks efter eget gottfinnande kan välja att hörsamma eller inte. Om du tycker att något Innehåll inte överensstämmer med våra Användarriktlinjer, vänligen kontakta oss via support@mathleaks.se.

12. Begränsningar i och ändringar av Tjänsten

Mathleaks kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Mathleaks-tjänsten fungerar. Dock kan, från tid till annan, vissa tekniska komplikationer, underhåll eller
tester, eller uppdateringar som krävs för att återspegla ändringar i relevanta lagar och andra regulatoriska krav, resultera i tillfälliga avbrott. Mathleaks förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum och när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i Mathleaks-tjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig utom när det är förbjudet enligt lag, av giltiga skäl såsom avbrott, ändring eller upphörande av Mathleaks-tjänsten eller någon funktion eller egenskap därav, eller vid behov av reparation, underhåll eller förbättring av befintliga funktioner eller egenskaper till Tjänsten eller att implementera vetenskapliga och tekniska utvecklingar eller säkerställa driften eller säkerheten i Tjänsten, rättsliga och regulatoriska skäl.

Oaktat ovan gäller att om du i förväg har betalat Mathleaks för Betalda Abonnemang som Mathleaks permanent avslutar innan utgången av den Förutbetalda Perioden (enligt definition i avsnitt 5 Betalningar och uppsägning), kommer Mathleaks återbetala dig de avgifter du betalat för den Förutbetalda Perioden efter sådant permanent avslutande. Du förstår, godkänner och accepterar att Mathleaks kommer att vidta rimliga åtgärder för, men har inte någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten, eller att tillhandhålla allt eller något specifikt innehåll via Tjänsten. Mathleaks och/eller ägarna till något Innehåll kan, från tid till annan, ta bort sådant Innehåll utan föregående meddelande. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

13. Forum

På Forum kan du ställa frågor om det matematiska innehållet i våra lösningar till matteböcker och vårt e-läromedel. Vi kommer att besvara dina frågor inom kort tid då vi vet att det är viktigt för dig att komma vidare i dina studier.

14. Support

Om du har andra frågar än sådana som berör det matematiska innehållet i våra lösningar till matteböcker och i vårt e-läromedel, vänligen kontakta oss via support@mathleaks.se. Skolor ombeds kontakta oss via skola@mathleaks.se. Vanligen förekommande frågor och svar på dem finns på vår webbplats under Support.

15. Exportkontroll

Mathleaks produkter kan vara föremål för amerikanska export- och återexportlagar och förskrifter eller liknande lagar i andra jurisdiktioner, däribland Export Administration Regulations (”EAR”) som upprätthålls av USA:s Department of Commerce, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Treasury Department ́s Office of Foreign Assets Control (”OFAC”) i USA, och International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som upprätthålls av Department of State i USA. Du garanterar att du (1) inte befinner dig i något land där USA har meddelat embargo på varor eller annars har tillämpat ekonomiska sanktioner, och (2) inte är en nekad person som förskrivs i tillämpliga export- och återexportlagar eller förordningar eller liknande lagar som är tillämpliga i andra jurisdiktioner. Du samtycker till att följa alla tillämpliga export- och återexportlagar och förordningar, inklusive EAR, handels- och ekonomiska sanktioner som uppehålls av OFAC och ITAR. Specifikt godkänner du att du inte får – direkt eller indirekt – sälja, exportera, återexportera, överföra, leda om eller på annat sätt förfoga över några produkter, programvara eller någon teknologi (inklusive produkter som härrör från eller är baserade på sådan teknologi) som erhållits från Mathleaks under Avtalen eller någon destination eller person i den må det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller förskrifter i USA eller någon annan jurisdiktion utan i förhand ha erhållit tillstånd från behöriga myndigheter, i enlighet med vad som krävs enligt dessa lagar och förskrifter.

16. Avtalstid och uppsägning av Avtalen

Avtalen kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av dig eller Mathleaks. Du bekräftar och accepterar emellertid att den eviga licens som beviljas av dig med avseende på Användarinnehåll, inklusive Feedback, är oåterkallelig och kommer därför att fortsätta gälla efter uppsägning av något av Avtalen, oavsett anledning. Mathleaks har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till Mathleaks- tjänsten när som helst, inklusive i de fall du faktiskt har eller misstänks ha använt Mathleaks-tjänsten och/eller Innehållet obehörigen, eller inte efterlevt Avtalen eller om vi upphör med Tjänsten och/eller Innehållet (i sådant fall ska vi lämna meddelande därom i rimlig tid före upphörandet). Om du eller Mathleaks säger upp Avtalen, eller om Mathleaks stänger av din tillgång till Mathleaks-tjänsten, accepterar du att Mathleaks, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Mathleaks inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Du kan också säga upp Avtalen när som helst. Om du vill veta hur du kan säga upp ditt Mathleaks-konto, finns information om detta under ”Support” på vår webbplats eller kontakta support@mathleaks.se. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Avsnitt 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22 häri, liksom alla andra avsnitt i Avtalen som, antingen uttryckligen eller av sin natur, måste förbli i kraft även efter uppsägning av Avtalen, ska fortsätta att gälla efter uppsägning.

17. Garanti och friskrivning

DU FÖRSTÅR OCH ACCEPERAR ATT MATHLEAKS-TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DEN TILLGÄNGLIGGÖRS”, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG. MATHLEAKS OCH ALLA ÄGARE AV INNEHÅLLET LÄMNAR INGA SOM HELST UTFÄSTELSER OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VARKEN MATHLEAKS ELLER NÅGON ÄGARE AV INNEHÅLLET GARANTERAR ATT MATHLEAKS- TJÄNSTEN ÄR FRI FRÅN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. MATHLEAKS LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE, OCH GARANTERAR INTE, STÖDJER INTE OCH TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER (ELLER DERAS INNEHÅLL), ANVÄNDARINNEHÅLL, ENHETER ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART I ELLER VIA MATHLEAKS- TJÄNSTEN ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, ELLER SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONS, OCH MATHLEAKS HAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖR I FÖRHÅLLANDE TILL NÅGOT AV FÖREGÅENDE. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION SOM DU FÅTT FRÅN MATHLEAKS, MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, SKA ANSES SKAPA NÅGOT GARANTIÅTAGANDE FÖR MATHLEAKS I DETTA AVSEENDE. NÄR DU ANVÄNDER MATHLEAKS-TJÄNSTEN, KAN DU GES TILLGÅNG TILL FILTRERINGSFUNKTIONER FÖR EXPLICIT INNEHÅLL, MEN ANVÄNDNING AV DESSA FUNKTIONER KAN FORTFARNDE RESULTERA I ATT VISST EXPLICIT INNEHÅLL GÖRS TILLGÄNGLIGT OCH DU KAN INTE LITA PÅ ATT SÅDANA FUNKTIONER FILTRERAR BORT ALLT EXPLICIT INNEHÅLL. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, SKA INGET I DETTA AVSNITT HA TILL EFFEKT ATT BEGRÄNSA MATHLEAKS ANSVAR I HÄNDELSE AV TOTAL ELLER PARTIELL UNDERLÅTENHET ELLER BRISTER I GENOMFÖRANDET AV DESS VÄSENTLIGA FÖRPLIKTELSER I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTEN ENLIGT AVTALEN. DETTA AVSNITT TILLÄMPAS I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VAD SOM SÄGS I DETTA AVNSITT PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT.

18. Begränsningar

DU ACCEPTERAR ATT OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED MATHLEAKS-TJÄNSTEN ÄR DINA RÄTTIGHETER BEGRÄNSADE TILL ATT AVINSTALLERA ALL MATHLEAKS-PROGRAMVARA OCH ATT SLUTA ANVÄNDA MATHLEAKS-TJÄNSTEN. DU ACCEPTERAR ATT MATHLEAKS INTE HAR NÅGON FÖRPLIKTELSE ELLER NÅGOT ANSVAR FÖR TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER INNEHÅLLET I DESSA SOM GJORTS TILLGÄNGLIGA GENOM ELLER I SAMBAND MED MATHLEAKS-TJÄNSTEN, OCH ÄVEN OM DIN RELATION MED SÅDANA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER KAN REGLERAS I SEPARATA AVTAL MED SÅDANA TREDJE PARTER, ÄR DINA RÄTTIGHETER I RELATION TILL MATHLEAKS, OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER DERAS INNEHÅLL, BEGRÄNSADE TILL ATT AVINSTALLERA OCH/ELLER SLUTA ANVÄNDA SÅDANA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER. MATHLEAKS, DESS BEFATTNINGSHAVARE, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, LEDNING, KONCERNBOLAG, EFTERTRÄDARE, FÖRVÄRVARE, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE ANSVARAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR: (1) NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND) SOM INTE ÄR
FÖRUTSEBAR. FÖRLUST ELLER SKADA ÄR FÖRUTSEBAR OM DET ANTINGEN ÄR UPPENBART ATT DEN KOMMER ATT INTRÄFFA ELLER OM, VID TIDEN FÖR AVTALENS INGÅENDE, BÅDE VI OCH DU KUNDE ANTA ATT DEN KUNDE INTRÄFFA; (2) NÅGON; (A) UTEBLIVEN ANVÄNDNING; (B) FÖRLUST AV DATA; (C) FÖRLUST AV VERKSAMHET; (D) MINSKAD VINST; ELLER (E) SKADA PÅ ENHETER, I DEN
UTSTRÄCKNING DU KUNDE UNVIKIT SÅDAN SKADA GENOM ATT FÖLJA VÅRA RÅD OM ATT GENOMFÖRA UPPDATERINGAR AV TJÄNSTEN ELLER INNEHÅLLET ELLER OM SÅDAN SKADA ORSAKATS AV ATT DU INTE LYCKATS FÖLJA INSTALLATIONSANVISNINGARNA PÅ ETT KORREKT SÄTT ELLER INTE HAR DE MINIMISYSTEMKRAV SOM VI FÖRESLAGIT. I SAMTLIGA FALL SOM SKADA UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV MATHLEAKS-TJÄNSTEN, ENHETER TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND OCH OAVSETT OM MATHLEAKS HAR VARNATS OM ATT DESSA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN OM DET INNEBÄR ATT DET EGENTLIGA SYFTET MED ETT RÄTTSMEDEL INTE UPPNÅS; (3) BELOPP, MED AVSEENDE PÅ SAMMANLAGT ANSVAR FÖR SAMTLIGA ANSPRÅK SOM AVSER MATHLEAKS-TJÄNSTEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, SOM ÖVERSTIGER DE BELOPP SOM DU BETALAT TILL MATHLEAKS UNDER DE NÄRMAST FÖREGÅENDE TOLV MÅNADERNA; ELLER (4) UNDERLÅTENHET ELLER BRISTER VID GENOMFÖRANDET ELLER FÖRSENING I FÖRHÅLLANDE TILL DE SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV AVTALEN SOM ORSAKATS AV FORCE MAJEURE ELLER NÅGON ANNAN ORSAK SOM INTE RIMLIGEN KUNDE FÖRVÄNTAS ELLER SOM LIGGER UTANFÖR MATHLEAKS RIMLIGA KONTROLL.

Ingenting i Avtalen ska innebära en friskrivning från eller begränsning av Mathleaks ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, och, om det följer av tvingande tillämplig lag, grov vårdslöshet. DETTA AVSNITT TILLÄMPAS I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DU KAN HA RÄTTIGHETER UNDER TILLÄMPLIG LAG I DIN JURISDIKTION SOM FÖRESKRIVER RÄTTSMEDEL I TILLÄGG TILL DE SOM ANGES OVAN. Om du har ett klagomål avseende Mathleaks-tjänsten måste du kontakta oss på den
adress som anges i avsnitt 25 Kontakta oss.

19. Tredje parts rättigheter

Du bekräftar och accepterar att Avtalen skapar rättigheter för ägarna av Innehållet och vissa distributörer (såsom leverantörer av handelsplattformar för appar), och att dessa har rätt att tillämpa Avtalen direkt mot dig. Med undantag för vad som anges i detta avsnitt är Avtalen inte avsedda att ge rättigheter till någon annan än dig och Mathleaks, och Avtalen ska inte i något fall skapa några tredjepartsberättiganden. Härutöver gäller att rätten att säga upp, häva eller samtycka till någon ändring, avstå från rättighet eller förlikning under Avtalen inte kräver samtycke från någon annan person. Om du har laddat ner Appen från Apple, Inc. (”Apple”) App Store eller om du använder Appen på en iOS-enhet, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till följande meddelande angående Apple. Avtalen gäller endast mellan dig och Mathleaks, inte med Apple, och Apple ansvarar inte för Tjänsten och dess innehåll. Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla några som helst underhålls- och supporttjänster med avseende på Tjänsten. I händelse av ett fel på Tjänsten som innebär att någon tillämplig garanti inte uppfylls kan du meddela Apple och Apple kommer att återbetala den eventuella summa som du har köpt Appen för, och, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, har Apple ingen annan garantiskyldighet som helst med avseende på Tjänsten. Apple ansvarar inte för att besvara eventuella krav från dig eller någon tredje part med avseende på Tjänsten eller ditt innehav och/eller din användning av Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till (1) anspråk med anledning av produktansvar, (2) anspråk att Tjänsten inte uppfyller något tillämpligt rättsligt krav eller myndighetskrav och (3) anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslag eller liknande lagstiftning. Apple tar inget ansvar för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts yrkande att Tjänsten och/eller ditt innehav och användning av Appen gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Du samtycker till att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när du använder
Tjänsten. Apple och Apples dotterbolag är berättigade tredje parter under Avtalen, och efter ditt godkännande av Avtalen kommer Apple ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa Avtalen mot dig i egenskap av en berättigad tredje part under Avtalen. Du garanterar och försäkrar härmed att (1) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som av USA:s regering anses vara ett ”terroriststödjande” land och (2) att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade personer.

20. Fullständigt avtal

Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och Mathleaks, utgör Avtalen alla villkor som överenskommits mellan dig och Mathleaks (oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga), och ersätter alla tidigare avtal i anledning av Avtalen. Notera dock att vissa delar av din användning av Mathleaks-tjänsten kan styras av ytterligare avtal. Det kan till exempel innefatta tillgång till Mathleaks-tjänsten till följd av kostnadsfria eller rabatterade Prova på-abonnemang och avtal för skolors upphandlingar av Premium. När du får ett erbjudande om sådana alternativ till
användning kommer du att uppmärksammas på eventuella ytterligare avtal som gäller för erbjudandet, och du kan komma att ges möjlighet att godkänna ytterligare villkor. I den mån det finns någon bestämmelse i eventuella ytterligare villkor som är oförenlig med Villkoren, ska de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde.

21. Ogiltighet och avstående från rättigheter och tolkning

Om inte annat anges i Avtalen gäller att ifall något villkor i Avtalen förklaras ogiltigt eller icke verkställbart av någon anledning eller i någon utsträckning, ska en sådan ogiltighet eller bristande verkställighet inte på något sätt påverka eller innebära att övriga bestämmelser i Avtalen ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av det villkoret ska verkställas i den utsträckning som lagen tillåter. Om Mathleaks eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa Avtalen eller något villkor i Avtalen ska det inte innebära att Mathleaks eller relevant berättigad tredje part ska anses ha avstått från sin rätt att göra det. När orden ”inklusive” och ”inkludera” och variationer därav används i Avtalen ska de anses åtföljas av orden ”men inte begränsat till”.

22. Överlåtelse

Mathleaks har rätt att, helt eller delvis, överlåta Avtalen och Mathleaks har rätt att, helt eller delvis, delegera sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte, helt eller delvis, överlåta Avtalen och inte heller överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalen till någon tredje part.

23. Åtagande om skadeslöshet

Du åtar dig att ersätta och hålla Mathleaks skadeslöst för alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive skäliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår på grund av (1) att du bryter mot något av Avtalen, (2) något Användarinnehåll du postar eller annars bidrar med, (3) varje aktivitet du deltar i på eller genom Mathleaks-tjänsten, och (4) att du bryter mot någon lag eller tredje parts rättighet.

24. Tillämplig lag, obligatoriskt skiljefarande och forum

24.1 Tillämplig lag/forum

Såvida inte annat krävs enligt tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska Unionen eller någon annan jurisdiktion ska svensk lag tillämpas på Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem), utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.

Du och Mathleaks samtycker till att svensk domstol ska ha behörighet att lösa samtliga tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår i samband med Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem).

24.2 Friskrivning från grupptalan

Där detta är tillåtet enligt tillämplig lag, är du och Mathleaks överens om att var och en av er båda bara kan väcka anspråk mot den andre i enskild kapacitet och inte som svarande eller gruppmedlem i en grupptalan. Om inte både du och Mathleaks är överens om att så ska ske, kan ingen skiljeman eller domare kumulera mer än en persons anspråk eller på annat vis ta upp någon form av grupptalan till prövning.

24.3 Skiljeförfarande

Om du har din hemvist i, är etablerad i, har kontor i eller har affärsverksamhet i en jurisdiktion där detta avsnitt 22.3 är verkställbart gäller följande obligatoriska bestämmelser angående skiljedomar för dig.

24.3.1 Tvistelösning och skiljeförfaranden

Du och Mathleaks är överens om att eventuella tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och Mathleaks som uppstår i samband med eller som på något sätt är relaterade till dessa Avtal eller till din relation med Mathleaks som användare av Tjänsten (oavsett om det baseras på kontrakt, utomobligatorisk skada, lag, bedrägeri, vilseledande, eller någon annan rättslig grund och oavsett om anspråken uppstår under eller efter uppsägning av Avtalen) ska avgöras genom exklusivt, tvingande, individuellt skiljeförfarande. Skiljeförfarande är mer informellt än en rättegång i domstol. Ingen domare eller jury är med i ett skiljeförfarande och nämndens översyn i ett skiljeförfarande är begränsad. Rätten till insyn i den andra partens bevisning (genom s.k. edition eller discovery) kan vara mer begränsad än i domstol.

Skiljemannen måste följa detta avtal och kan tilldela samma skadestånd och rättsmedel som en domstol (inklusive kostnader för juridiskt ombud), förutom att skiljemannen inte kan besluta om fastställelse eller förelägganden till fördel för någon annan än parterna i skiljeförfarandet. Denna skiljeförfarandebestämmelse ska fortsätta att gälla efter uppsägning av Avtalen.

24.3.2 Undantag

Oaktat klausul (22.3.1) ovan accepterar både du och Mathleaks att ingenting häri ska anses utgöra ett avstående från, hinder för eller annars begränsa några av våra respektive rättigheter, vid någon tidpunkt att (1) väcka individuell talan i en ”small claims court”, (2) vidta rättsliga åtgärder genom tillämpliga federala, statliga eller lokala myndigheter när sådana åtgärder är tillgängliga, (3) söka förelägganden i domstol eller (4) stämma i domstol för att rikta krav avseende intrång i immateriella rättigheter.

24.3.3 Skiljedomsregler

Antingen du eller vi kan inleda skiljeförfaranden. Ett skiljeförfarande mellan dig och Mathleaks ska slutligt avgöras enligt av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts vid tidpunkten gällande skiljedomsregler. Platsen för skiljeförfarandet är Stockholm, Sverige, och skiljeförfarandet ska hållas på det svenska språket.

Varje eventuellt skiljeförfarande ska genomföras på engelska och om inte annat krävs av en tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion, ska svensk lag tillämpas i skiljeförfarandet, utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.

24.3.4 Tid inom vilken krav måste ha framställts

Ett skiljeförfarande måste inledas genom att en part lämnar in en begäran om skiljedom inom ett (1) år efter den dag som parten som framställer krav först får kännedom om eller rimligen borde ha fått kännedom om den handling, den underlåtenhet, eller den brist som ger upphov till anspråket, och det ska inte finnas någon rätt att framställa ett anspråk som inte görs gällande inom denna tidsperiod. Om tillämplig lag förbjuder en ettårig tidsbegränsning för att hävda anspråk, måste ett anspråk framställas inom den kortaste tidsperiod som tillåts enligt tillämplig lag.

24.3.5 Meddelande; Process

En part som avser att inleda ett skiljeförfarande måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvisten till den andra parten, genom rekommenderat brev eller Federal Express (underskrift krävs) eller i händelse av att vi inte har din fysiska adress, genom e-post (”Meddelande”). Mathleaks adress för Meddelanden är: Floragatan 12, 114 31 Stockholm, Attn: Tommy Mårtensson. Meddelandet måste (1) beskriva typen av anspråk och grunden för anspråket eller tvisten och (2) ange det särskilda rättsmedel som begärs (”Krav”). Vi åtar oss att i god tro anstränga oss för att lösa tvisten direkt, men om vi inte når en överenskommelse inom 30 dagar efter det att Meddelandet mottagits, kan du eller Mathleaks inleda ett skiljeförfarande. Under skiljeförfarandet ska eventuella belopp för erbjudande om förlikning som lämnats av dig eller Mathleaks inte yppas för skiljemannen förrän efter det att skiljemannen slutligen avgjort tvisten, om så sker. I händelse att tvisten slutligen avgörs genom skiljedom till din fördel, ska Mathleaks betala dig det högsta beloppet av: (1) det belopp som beslutats av skiljemannen, om något, (2) det belopp som följer av Mathleaks sista skriftliga förlikningsbelopp före skiljedomen, eller (3) 5 000,00 SEK. Alla dokument och all information som röjs i samband med skiljeförfarandet ska hållas strikt konfidentiellt av mottagaren och får inte användas av mottagaren för något annat syfte än skiljeförfarandet eller verkställandet av skiljemannens beslut och avgörande, och får inte röjas annat än under sekretess till personer som behöver ta del av dessa för sådana ändamål, eller som krävs enligt tillämplig lag. Med undantag för vad som krävs för att verkställa skiljemannens beslut och skiljedom ska varken du eller Mathleaks göra något offentligt tillkännagivande eller lämna någon offentlig kommentar eller ge ursprung till någon publicitet om skiljeförfarandet, inklusive, men inte begränsat till, det faktum att parterna tvistar, förekomsten av skiljeförfarandet, eller någon information om skiljemannens beslut eller skiljedom.

24.3.6 Ändringar

I händelse av att Mathleaks gör framtida ändringar av denna bestämmelse om skiljeförfarande (annat än en ändring av Mathleaks adress för Meddelanden), kan du motsätta dig en sådan ändring genom att skicka ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter det att ändringen skett till Mathleaks adress för Meddelanden, och i sådant fall kommer ditt Mathleaks-konto omedelbart att avslutas och denna bestämmelse om skiljeförfarande, som var i kraft omedelbart före ändringarna du motsatte dig, kommer fortsätta gälla.

24.3.7 Verkställbarhet

Om friskrivningen från grupptalan i avsnitt 22.2 befinns inte vara verkställbar i ett skiljeförfarande eller om någon del av detta avsnitt 22.3 befinns vara ogiltig eller inte verkställbar, ska hela detta avsnitt 22.3 anses vara ogiltigt, och i sådant fall är parterna överens att vad som anges i avsnitt 22.1 om exklusiv behörighet och forum ska gälla för alla åtgärder som uppstår med anledning av eller i samband med Avtalen.

25. Kontakta oss

Om du har några frågor om Mathleaks-tjänsten eller om Avtalen, vänligen kontakta oss via support@mathleaks.se. Tack för att du läst våra Villkor. Vi hoppas Mathleaks ger dig bästa stöd i dina matematikstudier!

26. iTunes och App Store

En betalning kommer att debiteras ditt iTunes-konto när du bekräftar köp. Ett Betalt abonnemang gäller från den tidpunkt det har aktiverats och pågår enligt den abonnemangsperiod du valt oavsett om abonnemanget sägs upp. Har ditt abonnemang inte sagts upp minst 24 timmar före det att abonnemangsperioden löper ut förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare en och samma abonnemangsperiod. Ditt iTunes-konto hanteras via inställningar för ditt Apple ID. Oanvänd del av din gratis provtid förverkas när ett nytt Betalt abonnemang startas. Ytterligare information om betalningar, uppsägning och ångerrätt finns i avsnitt 5.


Mathleaks Integritetspolicy

Gäller från och med 25 september 2019

 1. Inledning
 2. Om denna policy
 3. Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll
 4. Viktiga delar som du samtycker till
 5. De personuppgifter som vi samlar in
 6. Hur vi använder den information vi samlar in
 7. Delning av information
 8. Datalagring och borttagning
 9. Återkalla samtycke
 10. Länkar
 11. Skydda dina personuppgifter
 12. Barn
 13. Åtkomst till och uppdatering av användarinformation
 14. Ändringar i denna Integritetspolicy
 15. Så kontaktar du oss
 16. Information om cookies

Hej och välkommen till vår Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss, så läs den noggrant. När du gjort detta kan du fortsätta dina matematikstudier och nå de resultat som du förväntar dig.

1. Inledning

Tack för att du studerar med Mathleaks! På Mathleaks vill vi ge dig bästa stöd i dina studier idag, imorgon och i framtiden. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är, och kommer att förbli, en mycket viktigt för oss. Därför vill vi på ett transparant sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och ställa in när och hur du vill dela dina personuppgifter. Detta är vårt mål och denna Integritetspolicy (”Policy”) beskriver nedan mer detaljerat vad vi menar.

2. Om denna policy

I denna Policy beskrivs viktiga detaljer angående dina personuppgifters relation med Mathleaks AB. Policyn gäller alla Mathleaks-tjänster och tillhörande tjänster (kallas hädanefter för ”Mathleaks-tjänsten” eller ”Tjänsten”). De villkor som reglerar din användning av Mathleaks-tjänsten definieras i våra användarvillkor (”användarvillkoren”). Från tid till annan kan vi utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Om lanseringen av nya eller ytterligare tjänster medför en förändring i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kommer vi att förse dig med mer information och ytterligare villkor eller regler. Såvida inget annat anges när vi introducerar de nya eller ytterligare tjänsterna omfattas de av denna Policy. Syftet med denna policy är att:

 1. se till att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, skälen till varför vi samlar in och använder dem och vem vi delar dem med;
 2. förklara hur vi använder personuppgifter som du delar med oss för ge dig en bra upplevelse när du använder Mathleaks-tjänsten; och
 3. förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har i förhållande till de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, och hur vi skyddar din sekretess.

Vi samlar in personuppgifter men registrerar och lagrar enbart information om din e-postadress och, i de fall du använt vårt kunskapstestsystem i Mathleaks e-läromedel, dina testresultat. Denna information är information som vi behöver och du måste tillhandahålla för att kunna använda Mathleaks. När du accepterar vår Integritetspolicy ger du oss rätt att samla in denna informationen och att använda den för de syften som beskrivs. Vi kommer vara tydliga i vår kommunikation med dig om hur och när vi kan komma att dela personuppgifter. I vissa sammanhang kommer vi att dela vissa personuppgifter. Till exempel, vilket gäller för de flesta tjänster, gäller att om du registrerar dig för Mathleaks via en tredje part som Facebook och Google, delar vi vissa personuppgifter med dem och de delar vissa personuppgifter med oss för att göra det möjligt att aktivera ditt konto. Vi delar också avidentifierade personuppgifter med marknadsföringspartners som hjälper oss med reklaminsatser och med annonsörer. Det kan också finnas tillfällen när du vill att vi ska dela personuppgifter (som din e-postadress) såsom med andra partners som kan vilja skicka nyheter eller reklamerbjudanden direkt till dig, men du kan också återkalla ett sådant tillstånd när som helst.

Mathleaks värdesätter din personliga integritet. Vi hoppas att denna Integritetspolicy hjälper dig att förstå våra integritetsåtaganden gentemot dig. Om du någonsin har några frågor eller funderingar, vänligen meddela oss på support@mathleaks.se.

3. Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll

Du kanske känner till att det finns en ny EU-lag, den så kallade allmänna dataskyddsförordningen eller ”GDPR”, som ger individer vissa rättigheter vad gäller deras personuppgifter som behandlas av oss. Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av dig och skickas till: Mathleaks AB, Floragatan 12, 11431 Stockholm. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse. I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du kan då begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk. Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev. Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

4. Viktiga delar som du samtycker till

Genom att använda eller interagera med Tjänsten, samtycker du till:

 1. användning av cookies och annan teknik,
 2. överföring av din information utanför det land där du bor,
 3. insamling, användning, delning och annan behandling av din information, inklusive för annonsrelaterade ändamål (såsom beskrivs i resten av denna Integritetspolicy, så fortsätt gärna läsa!), och
 4. i vilken mån din information blir allmänt tillgänglig och kontrollmöjligheterna för sådan information som beskrivs i avsnittet Delning av information.

I varje ovan nämnt fall samtycker du till behandling av dina personuppgifter av de aktörer som beskrivs i denna Integritetspolicy, inklusive Mathleaks AB som är personuppgiftsansvarig (gemensamt benämnda ”Mathleaks”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Om du inte accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.

5. De personuppgifter som vi samlar in

Vi kan komma att samla in och lagra följande information.

5.1 Registrerade personuppgifter

Vi registrerar och lagrar enbart information om din e-postadress och, i de fall du använt vårt kunskapstestsystem i Mathleaks e-läromedel, dina testresultat. Inga andra personuppgifter registreras och lagras av Mathleaks. Det gäller också om du ansluter till Tjänsten genom att använda inloggningsuppgifter från en Tredjepartsapplikation (enligt definitionen i användarvillkoren) (t.ex. Facebook).

5.2 Användning, loggning av data och cookies

När du använder eller interagerar med Tjänsten kan vi använda olika tekniker som samlar information om hur Tjänsten nås och används. Denna information kan inkludera:

 1. information om din typ av abonnemang och dina interaktioner med Tjänsten, exempelvis interaktioner med Tredjepartsapplikationer, och annonser, produkter och tjänster som erbjuds, kopplas till eller görs tillgängliga i eller via Tjänsten;
 2. uppgifter om de sökningar du gör och datum och tidpunkter för dina förfrågningar;
 3. det användarinnehåll (enligt definitionen i användarvillkoren) som du bidrar med till Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Tjänsten; och
 4. teknisk data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till Mathleaks-tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och Mathleaks-applikationens version. Du kan integrera ditt Mathleaks-konto med Tredjepartsapplikationer. Om du gör det kan vi komma att ta emot liknande information relaterad till dina interaktioner med Tjänsten via Tredjepartsapplikationen. Vi kan komma att använda cookies och annan teknik för att samla in denna information, du kan läsa mer om sådan användning i avsnitt 16 Information om cookies.

5.3 Betalningsuppgifter

Om du köper Premium (enligt definitionen i användarvillkoren) kan din kredit- eller betalkortsinformation (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av de betalningstjänstleverantörer som vi samarbetar med. Vi kan också komma att samla in viss begränsad information såsom ditt postnummer, mobilnummer och uppgifter om din
transaktionshistorik, vilka alla är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten. Dessutom förser betalningstjänstleverantörerna oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, till exempel en unik token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat, och ditt korts typ, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer. Som nämnts lagrar Mathleaks ingen information om betalningsuppgifter.
Genom att acceptera denna Integritetspolicy bemyndigar du uttryckligen Mathleaks att använda och dela den information som du delar med Mathleaks med vissa betrodda affärspartners och tjänsteleverantörer, vilka kan vara etablerade utanför landet där du bor (inklusive i länder som inte har samma skyddsnivå för behandling av information som det land där du bor), även om sådan information omfattas av lokala banksekretesslagar. Du bekräftar och accepterar vikten av att dela sådan information för tillhandahållandet av Mathleaks-tjänsten och accepterar även, genom att acceptera denna Integritetspolicy, i tillämpliga fall och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, att du uttryckligen avstår dina rättigheter enligt sådana banksekretesslagar med avseende på Mathleaks, samtliga betrodda affärspartners och tjänsteleverantörer, vilka kan vara etablerade utanför ditt hemland. Detta samtycke ges för hela din avtalsrelation med Mathleaks.

5.4 Mathleaks tjänsteleverantörer och partners

Vi kan också få information om dig från våra leverantörer och partners, som vi använder för att anpassa din upplevelse av Mathleaks-tjänsten, för att mäta annonskvalitet och svar på annonser samt för att visa annonser som är mer sannolika att vara relevanta för dig. Vi använder även denna information på det sätt som beskrivs nedan i avsnittet Hur vi använder den information vi samlar in.

6. Hur vi använder den information vi samlar in

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in information, kan vi komma att använda den information vi samlar in, inklusive dina personuppgifter:

 1. för att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten och produkter, tjänster och annonser (inklusive för produkter och tjänster från tredje part) som görs tillgängliga i eller utanför Tjänsten (inklusive på andra webbplatser som du besöker), till exempel genom att tillhandahålla special- eller personanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner och annonser i eller utanför Tjänsten;
 2. för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, annonser, produkter och tjänster som görs tillgängliga i, är kopplade till eller erbjuds via Tjänsten;
 3. för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsten eller i research- syfte, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden som du går med på att ta emot;4. för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften via e-post, notifikationer eller andra meddelanden, i enlighet med de samtycken som du kan ha lämnat till oss;
 4. för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften via e-post, notifikationer eller andra meddelanden, i enlighet med de samtycken som du kan ha lämnat till oss;
 5. för att möjliggöra och marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten;
 6. för att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;
 7. för att genomdriva denna Integritetspolicy, användarvillkoren, samtliga andra villkor som du har accepterat, bland annat för att skydda rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Mathleaks, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat innehåll i Tjänsten; och
 8. såsom i övrigt anges i denna Integritetspolicy.

7. Delning av information

Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller genereras genom din användning av Mathleaks-tjänsten kan delas av dig eller av oss.

7.1 Delning utförd av dig

7.1.1 Allmänt

Mathleaks-tjänsten är en interaktiv tjänst som erbjuder många sätt att hitta, ta del av och dela innehåll. Vi uppmuntrar dig att dra nytta av dessa interaktiva funktioner med andra på Tjänsten. Ditt namn och/eller användarnamn på Mathleaks-tjänsten kommer alltid att vara tillgänglig för allmänheten. Vänligen kom ihåg att viss information alltid är allmänt tillgänglig, vilket innebär att den kan nås av Tredjepartsapplikationer genom våra API:er och utvecklarverktyg. Baserat på dina samtycken kan ytterligare information komma att delas med Tredjepartsapplikationer och med andra genom Tredjepartsapplikationer.

Vi kan komma att använda din allmänt tillgängliga information för att marknadsföra Tjänsten och för att hjälpa andra att hitta dig och/eller ditt innehåll på Mathleaks- tjänsten, bland annat genom Facebook och andra Tredjepartsapplikationer. Din information kan komma att användas för att meddela andra genom Facebook och Tredjepartsapplikationer om din användning av Tjänsten (t.ex. att du har gått med i Mathleaks).

7.1.2 Tredjepartsapplikationer

Om du ansluter ditt Mathleaks-konto till en Tredjepartsapplikation kan Mathleaks komma att automatiskt dela din aktivitet och aktivitetsrelaterade händelser med den tjänsten, inklusive det innehåll du konsumerar. Du förstår och accepterar att sådan information kan tillskrivas ditt konto på en Tredjepartsapplikation och kan komma att publiceras på en sådan tjänst. Om du loggar in på en Tredjepartsapplikation med ditt Mathleaks-konto kan Tredjepartsapplikationen komma att få tillgång till viss information, såsom sparat innehåll och din aktivitet. Med din uttryckliga tillåtelse kan vi också dela ytterligare information med sådana Tredjepartsapplikationer, såsom din e-postadress, abonnemangsstatus eller hemland. Du förstår och accepterar att en Tredjepartsapplikations användning av information som samlas in från dig (eller såsom godkänts av dig) styrs av

Tredjepartsapplikationens integritetspolicy och dina inställningar på den aktuella tjänsten, och Mathleaks användning av sådan information regleras av denna Integritetspolicy och dina kontoinställningar på Mathleaks.

7.2 Delning som görs av Mathleaks

7.2.1 Marknadsföring och annonsering

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden om Mathleaks till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll, inklusive relevanta annonser för produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, och för att förstå hur användare interagerar med annonser. Vi delar denna information i ett avidentifierat format som inte identifierar dig personligen. Vänligen se avsnittet Information om cookies nedan för information om de cookies och annan teknik som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och för att läsa mer om vilka val du kan göra.

7.2.2 Tjänsteleverantörer och andra

Vi kan då och då komma att dela din information med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla användardata och bidra till att leverera Tjänsten, vilket sker i enlighet med denna Integritetspolicy. Till exempel arbetar vi med leverantörer av analyseringstjänster som hjälper oss att förstå användningen av vår Tjänst. Om en tredje part behandlar användardata för vår räkning (t.ex. en hostingleverantör), är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna Integritetspolicy och tillämplig lag. Om en tredje part behandlar användardata för egen räkning, omfattas denna behandling av dess egen integritetspolicy och tillämplig lag.

7.2.3 Övrig delning

Utöver vad som nämns ovan kan vi också komma att dela din information med tredje part för dessa begränsade syften:

 •  för att tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar,
 •  för svaromål i juridiska processer (t.ex. ett domstolsbeslut eller stämning), om vi i god tro anser att det är nödvändigt; för att uppfylla kraven i tvingande tillämplig lag; för att skydda säkerheten för någon person; för att skydda Mathleaks rättigheter och egendom, inklusive för att genomdriva Användningsvillkoren och andra villkor som du har accepterat, samt för att hantera bedrägerier, säkerhetsfrågor eller tekniska frågor,
 • med akademiska forskare för syften såsom statistisk analys och akademiska studier, men bara i avidentifierat format, och
 • för att publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av Mathleaks-tjänsten.

8. Datalagring och borttagning

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att förse dig med Mathleaks-tjänsten och i legitima och viktiga syften, såsom underhåll av Mathleaks-tjänsten, databaserade beslut om nya funktioner och lösningar, uppfyllande av våra juridiska förpliktelser och lösande av tvister. Vi behåller som nämnts endast en begränsad del av dina personuppgifter så länge som du använder Mathleaks-tjänsten.
På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa
personuppgifter, inklusive i följande situationer:

 • om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet åtgärdats;
 • om vi måste lagra personuppgifter för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning; och
 • om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, t.ex. för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten hos våra användare. Personuppgifter behandlas i de länder där vi har verksamhet: insamling, lagring, förstöring mm. Om du använder Mathleaks-tjänsten i annat land än där du bor, innebär det att dina personuppgifter behandlas i det andra landet. Mathleaks delar inte personuppgifter globalt med andra företag i Mathleaks-koncernen för att genomföra de aktiviteter som anges i denna policy.

9. Dina rättigheter

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

10. Länkar

Vi kan visa annonser från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvarig för tredje parts sekretessåtgärder eller deras innehåll. Om du klickar på tredje parts annons eller länk förstår du att du lämnar Mathleaks-tjänsten och alla personuppgifter som du tillhandahåller omfattas inte av denna policy. Läs igenom den tredje partens integritetspolicyer för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

11. Skydda dina personuppgifter

Vi strävar efter att skydda våra användares personuppgifter. Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd ber vi dig observera att inget system någonsin är helt säkert.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt Mathleaks-tjänsten. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan inte garantera säkerheten för användarinformation.

12. Barn

Mathleaks-tjänsten är inte avsedd för barn under 13 år. I vissa länder kan strängare åldersgränser gälla enligt lokala regler. Mer information finns i våra användarvillkor. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år eller under gällande åldersgräns (”åldersgränsen”). Om du är under åldersgränsen ska du inte använda Mathleaks-tjänsten eller tillhandahålla några personuppgifter till oss. Om du är målsman för ett barn under åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Mathleaks kan du kontakta oss via support@mathleaks.se och begära att utöva dina tillämpliga rättigheter, som vi beskriver i avsnitt 3 ”Dina rättigheter och önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll”. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna. Detta kan innefatta att ta bort barnets Mathleaks-konto.

13. Åtkomst till och uppdatering av användarinformation

Du kan granska och ändra mycket av den information som vi lagrar om dig genom ditt konto. Om du har frågor om användningen av dina personuppgifter i Tjänsten, denna Integritetspolicy eller information som vi har om dig, vänligen kontakta oss på support@mathleaks.se. Vi kommer att besvara din förfrågan inom rimlig tid efter att ha bekräftat din identitet i enlighet med lokal lag. Vi rekommenderar att du bifogar dokument som bevisar din identitet och ger en tydlig beskrivning av den information som du begär tillgång till.

14. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy. När vi gör väsentliga ändringar i denna policy förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg. Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

15. Så kontaktar du oss

Tack för att du läst vår Integritetpolicy. Om du har några frågor om denna policy kan du kontakta oss via support@mathleaks.se.

16. Information om cookies

16.1 Vad är cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en hemsida. Vi använder cookies för att identifiera din dator så att vi kan förbättra din användarupplevelse. Du kan rensa cookies på din dator men då kan vi inte garantera att Mathleaks fungerar på ett korrekt sätt.

16.2 Nödvändiga/operativa cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten. Webbsidan kommer

 • Detektera om webbsidan används via mobilapp eller webbläsare.

16.3 Funktionella cookies

Funktionella cookies låter oss sköta vissa funktioner på webbtjänsten i enlighet med de val som du gör. Därigenom kan vi spara val du gjort så att du inte behöver göra valet åter nästa gång du använder tjänsten. Exempel på detta kan vara (men inte begränsat till):

 • Du har valt att dölja laglig information om cookies som länkar till den här texten
 • Historik på sidor som besökts så att du enkelt kan återanvända tjänsten

16.4 Tredje part

Webbplatsen använder s.k. tredjepartscookies främst för insamling av data om hur tjänsten används. Exempel på tredjepart är Google Analytics. Data som samlas in kan vara (men inte begränsat till):

 • Vilka sidor som besöks
 • Vilka funktioner som används
 • Hur länge besökare i genomsnitt använder tjänsten per session

Insamlad data används som underlag för att förbättra användarupplevelsen och vidareutveckling av tjänsten. Webbsidan kommer aldrig dela med sig av personlig information till tredjepart.