{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Digitala verktyg

Introduktion till grafräknare

En grafräknare skiljer sig från en vanlig miniräknare bl.a. genom att man kan rita grafer till funktioner på dem och att de har en display där man kan se flera rader med beräkningar, inklusive resultatet av dessa. Det finns flera olika modeller av grafräknare, där TI-82 STATS, TI-84 Plus och Casio fx-7400GII är några av de vanligaste.

TI-82.svg

Här visas nu hur man kommer igång med grafräknaren.

Digitala verktyg

Starta/stäng av räknaren

För att starta grafräknaren trycker man på knappen ON. När man stänger av den måste man först trycka på 2nd, och därefter ON. Det är då kommandot OFF, som står strax ovanför ON-knappen, som används.
Digitala verktyg

Ändra kontrast på display

Om det är svårt att se vad som visas på skärmen kan det vara nödvändigt att justera skärmens kontrast. För att göra det trycker man på 2nd och därefter uppåt- eller nedåtpil.
Digitala verktyg

Navigera i menyer

Om man går in i någon meny på räknaren, t.ex. MATH (där man kan hitta de flesta kommandon man behöver), flyttar man sig nedåt och uppåt med hjälp av nedåt- och uppåtpilarna och trycker sedan på ENTER. Man kan också trycka på den siffra som står framför.
MATH-menyn på räknare
Vill man titta på något som finns till höger eller vänster använder man höger- och vänsterpilarna. För att gå ur en meny trycker man quit (2nd + MODE).
Digitala verktyg

Använd räknarens knappar

Här beskrivs vilka knappar man använder för att utföra några vanliga kommandon på räknaren.

Digitala verktyg

De fyra räknesätten

Använd knapparna och för att addera respektive subtrahera termer. För att multiplicera faktorer använder man knappen och för att dividera tal används
Digitala verktyg

Likhetstecken

På räknaren finns ingen knapp med en symbol för likhetstecken, istället använder man ENTER. Den används alltså för att bestämma värdet av ett uttryck man skrivit in i displayen. Resultatet av beräkningen hamnar på raden under.
likhetstecken på räknare
Digitala verktyg

Decimalpunkt

För att skilja heltalsdelen av ett tal från decimaldelen används knappen med decimalpunkt.
decimalpunkt på räknare
Digitala verktyg

Parenteser

I många fall krävs det parenteser kring ett uttryck för att en beräkning ska bli korrekt. Man skriver då först in vänsterparentesen med knappen ( , sedan uttrycket som ska stå i parentesen och till sist högerparentesen med knappen ). Räknaren tolkar parenteserna på samma sätt som när man räknar för hand och följer alltså prioriteringsreglerna.
parenteser på räknare
Digitala verktyg

Kommandotext ovanför knappar

Utöver huvudfunktionen som är angivna på själva knapparna har många ytterligare funktioner skrivna ovanför. Man kommer åt dessa genom att först trycka på någon av knapparna 2nd eller ALPHA och sedan på knappen. 2nd och ALPHA har olika färger, och det är detta som avgör vilken funktion skriven över knappen som används. Om man t.ex. trycker 2nd + EXP får man
2nd på miniräknare
pi på miniräknare
Digitala verktyg

Ändra i uttryck på räknare

Medan man skriver in ett uttryck på räknaren går det att gå tillbaka och ändra i de saker som redan har matats in. Genom att trycka på höger- och vänsterpilarna kan man flytta markören fram och tillbaka i uttrycket.

Räknare med markör i uttryck

Börjar man mata in någonting, exempelvis 7, skrivs uttrycket över från punkten där markören står.

Räknare med markör i uttryck

Om man trycker på knappen DEL tas det markerade tecknet bort, i det här fallet :an.

Räknare med markör i uttryck

Om man istället vill lägga till något i det man har skrivit trycker man på knappen INS (2nd + DEL). Detta ändrar utseendet på markören och när man nu skriver något skjuts det in till vänster om där markören står.

Räknare med insert-markör i uttryck

För att tömma skärmen helt trycker man på CLEAR.

Räknare rensade skärm
Digitala verktyg

Använd tidigare resultat och uttryck på räknare

För att enklare kunna göra längre beräkningar har räknaren funktioner för att återanvända tidigare uttryck man har skrivit in och de resultat som dessa har gett.

Digitala verktyg

ANS

Efter att man har gjort en uträkning på räknaren visas resultatet på raden under.
räknarförnster med uträkning

Det är ofta man vill göra vidare uträkningar med det resultat man har fått. I stället för att skriva av värdet kan man använda knappen ANS (2nd + (-) ), som representerar räknaren senaste resultat. Om man exempelvis skriver in adderas till det förra resultatet.

räknarförnster med uträkning

Om man börjar en rad med en räkneoperator (t.ex. +, , *, / eller ^) skrivs ANS automatiskt ut före operatorn. Om man vill använda resultatet från förra uträkningen flera gånger kan man göra det.

räknarfönster med uträkning
Digitala verktyg

ENTRY

Ibland när man slår in ett uttryck på räknaren kan det hända att man skriver fel. Det kan också hända att man vill göra flera liknande uträkningar där det bara är någon siffra som har ändrats. Då behöver man inte slå in hela uttrycket igen utan man kan använda knappen ENTRY (2nd + ENTER). Det senaste uttrycket som skrevs in på räknaren visas då igen och det går nu att skriva över och ändra i det.
räknarfönster med uträkning
Trycker man på ENTRY (2nd + ENTER) flera gånger stegar sig räknaren baklänges genom de senaste uträkningarna som den har gjort. Det går också att trycka på ENTER på en tom rad för att utföra den senaste uträkningen igen.
Digitala verktyg

Felmeddelanden på räknare

Ett felmeddelande föregås av ERR, som står för error. För att ta reda på vad man gjort fel kan man markera 2:Goto och trycka på ENTER. Då kommer en markör att placeras i den del av uttrycket som är fel.

error syntax på räknare

Det finns några vanliga felmeddelanden på räknaren som är bra att känna till.

Digitala verktyg

ERR:SYNTAX

Detta meddelande säger att man skrivit in fel kommando eller symbol.
error syntax på räknare

Några vanliga orsaker till detta felmeddelande är att man använt knapparna på fel sätt.

vanliga fel räknare
  1. Fel minustecken har använts, t.ex. om minustecknet för subtraktion har använts för att ange ett negativt tal eller tvärtom.
  2. Två räknesätt har skrivits direkt efter varandra.
  3. Det saknas en vänsterparentes.
  4. Man har använt kommatecknet istället för decimalpunkt för att skriva decimaltal.
Digitala verktyg

ERR:DIVIDE BY 0

Felmeddelandet innebär att man dividerat med noll, vilket är odefinierat och alltså förbjudet att göra.
error divide by zero på räknare
Digitala verktyg

ERR:OVERFLOW

Räknaren har vissa begränsningar. T.ex. kan den inte hantera tal som är större än Om man ändå skulle få det som svar får man detta felmeddelande.
error overflow på räknare

Det betyder alltså inte nödvändigtvis att användaren gjort fel utan på räknarens begränsningar.

Digitala verktyg

ERR:NONREAL ANS

Man har gjort en beräkning som ger ett icke-reellt svar.
error overflow på räknare
Digitala verktyg

ERR:DOMAIN

Man försöker göra en beräkning där svaret ligger utanför definitionsmängden, t.ex.
error overflow på räknare
Digitala verktyg

ERR:WINDOW RANGE

Det här felmeddelandet dyker upp om man skriver in något otillåtet intervall när man ställer in räknarens koordinatsystem.
error window range på räknare
Det kan röra sig t.ex. om att Xmin är lika stort som eller större än Xmax.
Digitala verktyg

Återställ räknaren

Ibland råkar man ändra räknarens inställningar så att man inte vet hur man ställer tillbaka dem. Då kan man alltid nollställa räknarens minne för att få tillbaka standardinställningarna. Börja med att trycka på knappen MEM (2nd + +) vilket visar menyn MEMORY.

Menyn MEMORY på en TI-räknare

Väljer man sedan alternativet Reset..., visas en undermeny.

Menyn för att radera minnet på en TI-räknare

Alternativet All RAM... leder till ytterligare en meny där räknaren frågar om man verkligen är säker på att man vill radera allt innehåll.

Meny för att radera minnet på en TI-räknare
Väljer man nu alternativet Reset återställs räknaren till standardinställningarna. Detta raderar även alla sparade variabler och program, så man bör vara säker på att det inte finns något viktigt sparat innan man använder den här funktionen.
Laddar innehåll