{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
För att bestämma en funktions globala extremvärden, dvs. funktionens största och minsta värden, måste man känna till dess extrempunkter. Vissa av dem kan hittas genom att derivatan sätts lika med , men om funktionen är definierad på ett intervall måste man även ta hänsyn till dess ingående ändpunkter. Dessa är också extrempunkter men eftersom derivatan inte är där undersöks de separat.
Begrepp

Funktioner på intervall

Funktioner är ibland definierade på intervall, dvs. endast för vissa -värden. Det kan t.ex. bero på att

  • funktionens definitionsmängd är ett intervall eller
  • att det finns praktiska begränsningar som gör det orimligt att använda vissa -värden.
Det sistnämnda är exempelvis fallet om man låter funktionen beskriva arean m av en matta med radien meter på en rund scen som har radien m. De möjliga värdena på mattans radie är då
eftersom radien måste ha en positiv längd och inte heller får överstiga scenens.
Begrepp

Extremvärde i ändpunkt

För en funktion som är definierad på ett intervall kommer de ändpunkter som ingår i intervallet att vara lokala extrempunkter. Exempelvis är den högra ändpunkten nedan ett lokalt maximum eftersom närliggande punkter på grafen ligger under punkten.
På motsvarande sätt är den vänstra ändpunkten ett lokalt minimum. I det här fallet är den även ett globalt minimum eftersom punkten är lägre än alla andra punkter på grafen.

Exempel

Bestäm funktionens ändpunkter

fullscreen
Bestäm ändpunkternas koordinater för tredjegradsfunktionen
på intervallet
Visa Lösning expand_more

Funktionens ändpunkter avgörs av de yttre gränserna på intervallet där den är definierad. Eftersom intervallet är sätter vi in -värdena respektive i funktionen och beräknar motsvarande funktionsvärden.

Den vänstra ändpunkten är alltså Nu sätter vi även in i funktionen.
De två ändpunkterna är och
Metod

Bestämma en funktions största och minsta värde på ett slutet intervall

Med största och minsta värde för en funktion menar man -värdena i funktionens globala extrempunkter (om det finns några), vilka även kallas för funktionens globala extremvärden. För en funktion med sammanhängande graf på ett slutet intervall antas största och minsta värde antingen i

så länge de inte är terrasspunkter. Genom att välja ut det största och minsta -värdet från dessa punkter får man fram funktionens globala extremvärden. Man kan t.ex. göra detta för funktionen på intervallet .
1
Bestäm ändpunkternas -värden
expand_more

Funktionen har sina ändpunkter i början och slutet av intervallet, i detta fall där och Man bestämmer ändpunkternas -värden genom att sätta in dessa -värden i funktionsuttrycket.

Den vänstra ändpunkten har -värdet

Den högra ändpunkten har -värdet

2
Bestäm stationära punkters -värden på intervallet
expand_more

Funktionens stationära punkter kan man hitta med derivata och teckentabell eller med andraderivata. Om det inte efterfrågas behöver man dock inte bestämma deras karaktär och utesluta eventuella terrasspunkter, eftersom en terrasspunkt ändå aldrig antar något av funktionens extremvärden.

  • Derivera funktionen: I det här fallet är derivatan
  • Bestäm derivatans nollställen: Här får man ekvationen vilken har lösningarna och
  • Kontrollera att de ligger på intervallet: Båda de stationära punkterna ligger på intervallet
  • Bestäm deras -värden: Sätter man in och i funktionsuttrycket får man
dvs. -värdena är och
3
Jämför -värden
expand_more

Nu har man undersökt alla relevanta punkter. I det här fallet fick man

  • ändpunkterna och samt
  • de stationära punkterna och
Jämför man punkternas funktionsvärden hittar man de globala extremvärdena.
Om man har en grafritare är det alltid bra att kontrollera att det verkar rimligt genom att rita upp funktionen.

Översiktligt kan arbetsgången för att hitta en funktions största och minsta värde, dvs. funktionens globala extremvärden, beskrivas av följande flödesschema.

Flowchart över arbetsgång för att hitta globala extremvärden till en funktion på ett slutet intervall

Exempel

Hitta de globala extrempunkterna

fullscreen
Bestäm koordinaterna för de globala extrempunkterna till
på intervallet
Visa Lösning expand_more

Här är vi intresserade av att bestämma koordinaterna för funktionens globala extrempunkter på intervallet, inte bara av funktionens största och minsta värde. Det innebär att vi ska svara med både - och -värdena.

1. Bestäm ändpunkternas koordinater

Ändpunkterna har -koordinaterna och Vi sätter in dem i funktionsuttrycket en i taget.

Den högra ändpunkten har alltså koordinaterna Nu sätter vi in

De två ändpunkternas koordinater är och

2. Bestäm extrempunkter med derivata och teckentabell

Vi börjar med att derivera funktionen.

Derivatan är alltså Nu sätter vi den till för att hitta derivatans nollställen. Vi får då en ekvation som vi löser med nollproduktmetoden.

Vi har alltså stationära punkter i och vilka båda ligger på det givna intervallet Vi beräknar -värdena för och

Funktionen har alltså stationära punkter i och

3. Jämför koordinaternas -värden

Nu har vi undersökt alla lokala extrempunkter och hittat

  • ändpunkterna och samt
  • de stationära punkterna och

Den globala minimipunkten för funktionen på det givna intervallet är eftersom är det minsta -värdet. Den globala maximipunkten är Vi kan kontrollera detta genom att rita upp funktionen.


Laddar innehåll